3η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων Έργου i4SEA

Στο Α’ Μέρος της συζήτησης πραγματοποιήθηκε σύντομος απολογισμός των μέχρι σήμερα εργασιών της Ομάδας Εργασίας Δεδομένων (Data) και προσδιορίστηκαν οι άμεσες προκλήσεις και οι αντίστοιχες ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Στο Β’ Μέρος της συζήτησης πραγματοποιήθηκε εκτενής παρουσίαση υφιστάμενων λύσεων (ΚΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διαβούλευση αναφορικά με την Ανάλυση των Απαιτήσεων του Συστήματος.

Στο Γ’ Μέρος της συζήτησης παρουσιάστηκε η βασική προσέγγιση αρχιτεκτονικής του Συστήματος i4SEA, όπως διαμορφώθηκε από την Ομάδα Εργασίας Αρχιτεκτονικής (Architecture) και πραγματοποιήθηκε διαβούλευση μεταξύ των εταίρων για τη βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης προσέγγισης.

Στο Δ’ Μέρος της συζήτησης πραγματοποιήθηκε διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την Υποβολής της 1ης εξαμηνιαίας Έκθεσης Προόδου.