Υπόβαθρο και Σκοπιμότητα

Η επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών, για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης και δραστηριότητας των σκαφών, με άμεση επιρροή στην Οικονομία της Θάλασσας και στην επιτυχή εφαρμογή σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών πλαισίων. Στην πρόκληση αυτή,  κεντρικό ρόλο έχει η χρήση δεδομένων ναυσιπλοΐας, που τροφοδοτούν συστήματα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα (επιχειρηματικά, περιβαλλοντικά, διοικητικά):

(α) δεδομένα VMS (Vessel Monitoring Systems) που εκπέμπονται από τις ειδικές συσκευές που φέρουν τα αλιευτικά σκάφη.

(β) δεδομένα AIS  (Automatic Identification System) που εκπέμπονται από όλα τα σκάφη που έχουν τη σχετική υποχρέωση με βάση τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας .

(γ) δεδομένα που εκπέμπονται από ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης θαλάσσιας κυκλοφορίας (ραντάρ, θερμικές κάμερες).

Το Έργο καλείται να λύσει μια σειρά από ερευνητικά και τεχνολογικά ζητήματα  όπως:

  • Η ακρίβεια των δεδομένων
  • Ο όγκος των δεδομένων
  • Η Ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στη χρήση τους από τα συστήματα λήψης αποφάσεων στην επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών».