Στόχοι και Περιεχόμενο

Το έργο θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μια καινοτόμο πλατφόρμα για τη συλλογή και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών. Το όραμα του έργου είναι η αποτελεσματική και γρήγορη επεξεργασία, ολοκλήρωση και ανάλυση των δεδομένων αυτών με στόχο τη δημιουργία

(α) «Συνδυασμένης Επιχειρησιακής Εικόνας Πραγματικού Χρόνου» και

(β) «Συνδυασμένης Ιστορικής Εικόνας» επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών.

Το έργο φιλοδοξεί να εξελίξει περαιτέρω ήδη ανεπτυγμένες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων και να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις λογισμικού αξιοποιώντας έρευνα αιχμής που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου πάνω σε αλγορίθμους επεξεργασίας δεδομένων στη μνήμη (in-memory databases), αλγορίθμους και μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού και μεθόδους αναλυτικής μεγάλων δεδομένων (big data analytics).

Τα αποτελέσματα του έργου είναι πολύ σημαντικά για τον επιχειρηματικό τομέα που δραστηριοποιείται στην Οικονομία της Θάλασσας. Τα δε  ερευνητικά αποτελέσματα του έργου είναι άμεσα αξιοποιήσιμα σε μελλοντική τεχνολογική και λειτουργική επέκτασή του».